Sunday, March 22, 2015

Wordle on Greek Text of the Gospel of John

I was trying to do a quick look for a Wordle on the Gospel of John. I found some based on the English words (here, here and here) and also one on actual Greek words (here). However, I wanted one that reflected the Greek dictionary words so that it would (ignoring the different forms due to noun case, verb tense etc). I didn't find one, so I made my own...

I have based the below on the text from the MorphGNT project. I used Excel to extract out the Lemma form (cut and pasting, converting to text, importing back in as space-delimited text, etc).

This Wordle only shows nouns, verbs and adjectives (no conjunctions, particles, pronouns, articles, prepositions, etc). At the bottom is the copy of the word counts generated by Wordle.

Word Counts:

λέγω 473
εἰμί 443
Ἰησοῦς 239
ἔρχομαι 154
πατήρ 136
ποιέω 110
πιστεύω 98
ἔχω 86
θεός 83
οἶδα 80
μαθητής 78
ἀποκρίνομαι 78
κόσμος 78
δίδωμι 75
ὁράω 72
Ἰουδαῖος 71
πᾶς 64
λαλέω 59
ἄνθρωπος 59
ἀκούω 58
γινώσκω 56
υἱός 54
οὐδείς 51
γίνομαι 51
κύριος 51
λαμβάνω 45
πολύς 41
ἐμός 41
μένω 40
λόγος 40
εἷς 38
ἀγαπάω 37
δύναμαι 37
ζωή 36
ζητέω 34
Πέτρος 34
μαρτυρέω 33
ὑπάγω 32
ἄλλος 32
πέμπω 32
ἡμέρα 31
ἐξέρχομαι 29
ἀποθνῄσκω 28
ἀποστέλλω 28
ἐρωτάω 27
ἔργον 27
ὥρα 26
αἴρω 26
ὄνομα 25
ἀλήθεια 25
Σίμων 25
πνεῦμα 24
ἄρτος 24
θεωρέω 24
δοξάζω 23
θέλω 23
φῶς 23
Ἰωάννης 23
γράφω 21
ὕδωρ 21
ἀπέρχομαι 21
ἀρχιερεύς 21
ὄχλος 20
Πιλᾶτος 20
δόξα 19
Φαρισαῖος 19
ἵστημι 19
ἀκολουθέω 19
κρίνω 19
εὑρίσκω 19
Χριστός 19
πρόβατον 19
γυνή 18
ὀφθαλμός 18
οὐρανός 18
τηρέω 18
μέγας 18
τίθημι 18
γεννάω 18
βλέπω 17
ἑορτή 17
αἰώνιος 17
φέρω 17
καταβαίνω 17
περιπατέω 17
ἁμαρτία 17
ζάω 17
σημεῖον 17
Γαλιλαία 17
τόπος 16
ἀναβαίνω 16
βάλλω 16
τυφλός 16
μνημεῖον 16
βασιλεύς 16
ἀφίημι 15
εἰσέρχομαι 15
φωνή 15
χείρ 15
ἐσθίω 15
πληρόω 15
παραδίδωμι 15
ἴδιος 15
μαρτυρία 14
μόνος 14
προφήτης 14
ἀληθής 14
πούς 14
νόμος 14
ἀδελφός 14
δύο 13
βαπτίζω 13
ἐγείρω 13
πορεύομαι 13
φιλέω 13
σάρξ 13
φωνέω 13
δέω 13
σάββατον 13
νίπτω 13
αἰών 13
πρῶτος 13
μέλλω 12
ῥῆμα 12
Μωϋσῆς 12
γραφή 12
ἄγω 12
Φίλιππος 12
Ἱεροσόλυμα 12
μισέω 12
ἀποκτείνω 12
κρίσις 11
Λάζαρος 11
σταυρόω 11
θέλημα 11
γῆ 11
προσκυνέω 11
μήτηρ 11
Ἀβραάμ 11
ἀνοίγω 11
αἰτέω 11
δοῦλος 11
πίνω 11
μικρός 11
καρπός 10
ἐντολή 10
πάσχα 10
ψυχή 10
ἀπόλλυμι 10
παρρησία 9
χαίρω 9
ἀληθινός 9
ἱερός 9
θάλασσα 9
φανερόω 9
ὑπηρέτης 9
Μάρθα 9
Ἰούδας 9
διδάσκω 9
Μαριάμ 9
χαρά 9
κλαίω 8
ἀνήρ 8
δοκέω 8
νεκρός 8
ἐξουσία 8
πόλις 8
ἀνίστημι 8
σκοτία 8
ἀσθενέω 8
πιάζω 8
ῥαββί 8
θάνατος 8
ἐργάζομαι 8
ἀρχή 8
πλοῖον 7
διδάσκαλος 7
καρδία 7
δείκνυμι 7
ἄρχων 7
κεῖμαι 7
θύρα 7
ἀγάπη 7
καλός 7
ἔσχατος 7
Θωμᾶς 7
συνάγω 7
δαιμόνιον 6
σῴζω 6
Μαρία 6
ὅλος 6
σῶμα 6
εἰρήνη 6
κραυγάζω 6
νύξ 6
δώδεκα 6
ὑγιής 6
λύω 6
οἶνος 6
ἐκβάλλω 6
ἱμάτιον 6
διψάω 6
Ναθαναήλ 6
λίθος 6
θαυμάζω 6
στρατιώτης 6
ποιμήν 6
ἀδελφή 6
γονεύς 6
ταράσσω 6
φίλος 6
αἷμα 6
Ἰουδαία 6
θεάομαι 6
τιμάω 6
ὑψόω 5
σός 5
ἔθνος 5
οἰκία 5
βασιλεία 5
Ἰσκαριώτης 5
κεφαλή 5
ἕλκω 5
πέντε 5
ἐκλέγομαι 5
ἀπολύω 5
ὀψάριον 5
φοβέομαι 5
Νικόδημος 5
ἔρημος 5
πηλός 5
ἀναγγέλλω 5
βαστάζω 5
Ἀνδρέας 5
τελειόω 5
ἅγιος 5
ἀναπίπτω 5
Καφαρναούμ 5
τρώγω 5
Καϊάφας 5
μέρος 4
παροιμία 4
κράβαττος 4
πλοιάριον 4
βρῶσις 4
Κανά 4
κράζω 4
δεύτερος 4
ἥκω 4
πλευρά 4
ἁμαρτωλός 4
κλέπτης 4
δεῖπνον 4
Ἰωσήφ 4
καθαρός 4
σταυρός 4
λιθάζω 4
ὁδός 4
λύπη 4
πραιτώριον 4
Ἰσραήλ 4
μέσος 4
κάθημαι 4
ἀνάκειμαι 4
γογγύζω 4
πτωχός 4
χρόνος 4
μύρον 4
κλῆμα 4
ὑπαντάω 4
νυμφίος 4
ἀναβλέπω 4
ἀρνέομαι 4
ἁγιάζω 4
χάρις 4
τρίτος 4
δίκτυον 4
τρεῖς 4
θερίζω 4
ἐπαίρω 4
οἶκος 4
ἀνάστασις 4
Ἠσαΐας 4
ὁμολογέω 4
ψωμίον 4
ἁρπάζω 4
ἀντλέω 4
ὀθόνιον 4
Σαμαρίτης 4
μονογενής 4
παράκλητος 4
Βηθανία 4
στρέφω 4
χρεία 4
κῆπος 4
ὄρος 4
κώμη 3
ἰχθύς 3
ὄξος 3
ἀποσυνάγωγος 3
θερμαίνομαι 3
πονηρός 3
ἀγοράζω 3
Δίδυμος 3
μνημονεύω 3
περιστερά 3
Μαγδαληνή 3
διάκονος 3
φυλάσσω 3
Ἰορδάνης 3
ἀγαθός 3
παραλαμβάνω 3
Σαμάρεια 3
γνωρίζω 3
ἐμβαίνω 3
ἐνιαυτός 3
μεταβαίνω 3
ἐλέγχω 3
κολυμβήθρα 3
κοπιάω 3
Καῖσαρ 3
δίκαιος 3
ἕκαστος 3
ἰάομαι 3
χώρα 3
σημαίνω 3
ὑμέτερος 3
διώκω 3
ἀρχιτρίκλινος 3
διακονέω 3
Ναζωραῖος 3
ἁμαρτάνω 3
παιδίον 3
καθέζομαι 3
ν 3
σπέρμα 3
καιρός 3
ἄμπελος 3
μιμνῄσκομαι 3
ἐκμάσσω 3
Τιβεριάς 3
σχίσμα 3
τέκνον 3
εὐχαριστέω 3
αἰτία 3
διαζώννυμι 3
ἄρχω 3
ἔτος 3
πηγή 3
Ἰακώβ 3
θυρωρός 3
εὐθύς 3
μεστός 3
ναός 3
ἄγγελος 3
χωρέω 3
φημί 3
ἐντέλλομαι 3
παρασκευή 3
κρυπτός 3
πρότερος 3
φόβος 3
συμφέρω 3
διάβολος 3
Ἕλλην 3
κατάγνυμι 3
ὑδρία 3
γεμίζω 3
ἕξ 3
σκέλος 3
πίπτω 3
αὐλή 3
κρύπτω 3
λῃστής 3
ζῳοποιέω 3
διδαχή 3
μισθωτός 2
Σιλωάμ 2
βιβλίον 2
κλάσμα 2
ἑκατόν 2
ζώννυμι 2
τριάκοντα 2
λευκός 2
ὅμοιος 2
πωλέω 2
φαῦλος 2
ἡλικία 2
ὠφελέω 2
ἀνθρακιά 2
ὀκτώ 2
μέλει 2
Μεσσίας 2
Ἅννας 2
σχίζω 2
φεύγω 2
στῆθος 2
τρέχω 2
κατάκειμαι 2
συναγωγή 2
σουδάριον 2
ἐμβριμάομαι 2
ἑτοιμάζω 2
σκορπίζω 2
φαίνω 2
πάρειμι 2
σκανδαλίζω 2
παρίστημι 2
ῥάπισμα 2
τάχιον 2
σπεῖρα 2
ἐπίκειμαι 2
στοά 2
ἧλος 2
τελέω 2
ἀποκόπτω 2
λαός 2
γλωσσόκομον 2
περισσεύω 2
ψεύστης 2
καίω 2
Βηθσαϊδά 2
καινός 2
συκῆ 2
φρέαρ 2
πυνθάνομαι 2
Ναζαρέτ 2
ἔξεστι 2
ἀλλότριος 2
τίτλος 2
λέντιον 2
κοιλία 2
ἀσθένεια 2
ὀφείλω 2
Ἠλίας 2
ἐπιβάλλω 2
κόλπος 2
πεντήκοντα 2
ἀριστάω 2
μονή 2
συνεισέρχομαι 2
στάδιος 2
δικαιοσύνη 2
πλῆθος 2
πνέω 2
δεξιός 2
κλείω 2
ἑρμηνεύω 2
σπείρω 2
ἀρκέω 2
θερισμός 2
πορφυροῦς 2
ἐπιτίθημι 2
ἐλεύθερος 2
καταλαμβάνω 2
στέφανος 2
διέρχομαι 2
βόσκω 2
κρατέω 2
Δαυίδ 2
ἀλείφω 2
γεύομαι 2
χιτών 2
ἐπερωτάω 2
τύπος 2
μάννα 2
παρακύπτω 2
ἐπιχρίω 2
ἀμνός 2
κοιμάομαι 2
θλῖψις 2
Βαραββᾶς 2
λίτρα 2
βασιλικός 2
ὄψις 2
κρίθινος 2
μάχαιρα 2
Σαμαρῖτις 2
δηνάριον 2
ἐκπορεύομαι 2
συνέρχομαι 2
βάπτω 2
διακόσιοι 2
σφραγίζω 2
βοῦς 2
ἀγαλλιάω 2
καλέω 2
κακός 2
ἐλευθερόω 2
ὀψία 2
λύκος 2
μανθάνω 2
ἐραυνάω 2
καθίζω 2
γάμος 2
ἕκτος 2
περιτομή 2
λαλιά 2
ἐμφανίζω 2
τέσσαρες 2
ἐμβλέπω 2
γράμμα 2
μεθερμηνεύω 2
θρίξ 2
θνῄσκω 2
ἀπόκρισις 2
πλανάω 2
κατηγορέω 2
παραμυθέομαι 2
γνωστός 2
ἀλέκτωρ 2
πράσσω 2
λυπέω 2
καθαρισμός 2
δάκτυλος 2
βουλεύομαι 2
προσκόπτω 2
μακάριος 2
προσφέρω 2
ὀρφανός 1
συντίθεμαι 1
διατρίβω 1
ὀνάριον 1
λογίζομαι 1
οἰκοδομέω 1
συγχράομαι 1
ῥέω 1
ἀποκαλύπτω 1
ἄραφος 1
εἴκοσι 1
ἔθος 1
ἀκοή 1
τολμάω 1
χολάω 1
φωτίζω 1
σκηνοπηγία 1
πορνεία 1
ἁγνίζω 1
Αἰνών 1
πειράζω 1
ὕσσωπος 1
ποταμός 1
σωτήρ 1
ἀπειθέω 1
ὑπάντησις 1
χόρτος 1
θρέμμα 1
σπήλαιον 1
κέρμα 1
ὀργή 1
συλλαμβάνω 1
δειλιάω 1
τράπεζα 1
μέτρον 1
κατεσθίω 1
γεωργός 1
σωτηρία 1
ἀθετέω 1
θήκη 1
Σιών 1
θεραπεύω 1
ὑφαντός 1
κόφινος 1
νιπτήρ 1
χωλός 1
πατρίς 1
ἕβδομος 1
βαθύς 1
δέχομαι 1
πτύω 1
ἰσχύω 1
μαστιγόω 1
ὀσμή 1
δεῖ 1
αὐξάνω 1
περιΐστημι 1
ἐμφυσάω 1
Σολομών 1
ὑπομιμνῄσκω 1
δέκατος 1
σκότος 1
χείμαρρος 1
σμύρνα 1
εἰσάγω 1
ψεῦδος 1
λούω 1
πολύτιμος 1
νάρδος 1
νύμφη 1
Ζεβεδαῖος 1
τετράμηνος 1
περισσός 1
ἐλάσσων 1
Μάλχος 1
Λευίτης 1
ἀγγέλλω 1
ἀγωνίζομαι 1
πλήρης 1
ἐμπόριον 1
προσαίτης 1
μετρητής 1
ὑπόδειγμα 1
σκηνόω 1
ὕπνος 1
τεσσεράκοντα 1
συνήθεια 1
ἀντιλέγω 1
χορτάζω 1
σκληρός 1
πυρετός 1
ποίμνη 1
θρηνέω 1
ἱερόν 1
τεταρταῖος 1
παιδίσκη 1
πρωΐα 1
ἱερεύς 1
διεγείρω 1
λαγχάνω 1
ἀνθρωποκτόνος 1
γενετή 1
ὑπόδημα 1
ἄπιστος 1
πρόφασις 1
νέος 1
γογγυσμός 1
προφητεύω 1
πτέρνα 1
μιαίνω 1
Ἱεροσολυμίτης 1
Συχάρ 1
Ῥωμαῖος 1
κερματιστής 1
μηνύω 1
μακρός 1
νεύω 1
ἄνεμος 1
φορέω 1
ὠτίον 1
ἕτοιμος 1
τυφλόω 1
ἐκνεύω 1
περιτέμνω 1
λαμπάς 1
κομψότερον 1
λιθόστρωτος 1
φραγέλλιον 1
παιδάριον 1
σχοινίον 1
ἄντλημα 1
ἀτιμάζω 1
συσταυρόομαι 1
λατρεία 1
ποτήριον 1
βροντή 1
ἀναστρέφω 1
πλέκω 1
τεκνίον 1
βρῶμα 1
φανός 1
ἕτερος 1
πῶλος 1
ἐλαττόω 1
γηράσκω 1
ἐπιτρέπω 1
ἐκχέω 1
κολλυβιστής 1
βιβρώσκω 1
ὁδηγέω 1
ὅπλον 1
ἀρνίον 1
νικάω 1
ταχύ 1
προσκυνητής 1
περιβάλλω 1
δουλεύω 1
ἀκάνθινος 1
ἐνταφιασμός 1
πόσις 1
Κηφᾶς 1
μισθός 1
ἐπιλέγω 1
κηπουρός 1
Γολγοθᾶ 1
μεσόω 1
χείρων 1
πεντακισχίλιοι 1
χιλίαρχος 1
πῦρ 1
προσέρχομαι 1
μίγμα 1
ἐξυπνίζω 1
δακρύω 1
εὐθύνω 1
Ἰσραηλίτης 1
παίω 1
ἄρωμα 1
ἐπενδύτης 1
κυκλόω 1
πτύσμα 1
ἀπόστολος 1
κρανίον 1
προσαιτέω 1
Σατανᾶς 1
ἐπιστρέφω 1
Ἐφραίμ 1
ὕστερον 1
λοιδορέω 1
παράγω 1
διασκορπίζω 1
θαυμαστός 1
ἅλλομαι 1
ἐξετάζω 1
ὄνος 1
λίθινος 1
ξηρός 1
Γαλιλαῖος 1
λόγχη 1
Βηθεσδά 1
ἐπίγειος 1
γυμνός 1
κρίμα 1
φυλακή 1
καθαίρω 1
ἅπτω 1
ἀπορέω 1
ἴσος 1
βοάω 1
τέλος 1
πεινάω 1
νοέω 1
Γαββαθα 1
κοίμησις 1
ἀνέρχομαι 1
κειρία 1
ἀλόη 1
ἐπιθυμία 1
λύχνος 1
κόπος 1
βάϊον 1
ὄζω 1
προτρέχω 1
θυγάτηρ 1
πιστός 1
χωρίον 1
διαδίδωμι 1
ζήτησις 1
συμβουλεύω 1
τελευτάω 1
πλήρωμα 1
Κεδρών 1
ἀρεστός 1
πιπράσκω 1
ἀριθμός 1
τροφή 1
δέρω 1
Ἁριμαθαία 1
ὄφις 1
βραχύς 1
χειμών 1
κλέπτω 1
διασπορά 1
ἐντυλίσσω 1
θαρρέω 1
ραββουνι 1
γέρων 1
συντρίβω 1
Σαλείμ 1
θεοσεβής 1
κόκκος 1
αἰγιαλός 1
ἀναγινώσκω 1
τριακόσιοι 1
τέρας 1
πενθερός 1
βραχίων 1
ξηραίνω 1
συγγενής 1
ἐγκαίνια 1
προσφάγιον 1
στόμα 1
ἐπουράνιος 1
ὁδοιπορία 1
δωρεά 1
ἐνταφιάζω 1
σπόγγος 1
εἶδος 1
δόλος 1
Κλωπᾶς 1
ἀπώλεια 1
σκεῦος 1
διαμερίζω 1
ζῆλος 1
πωρόω 1
ἐξάγω 1
σῖτος 1
γείτων 1
βούλομαι 1
ἐκκεντέω 1
συνέδριον 1
ἅπας 1
πιστικός 1
βῆμα 1
κλίνω 1
βλασφημία 1
Βηθλέεμ 1
ἄκανθα 1
ἐξηγέομαι 1
οἶμαι 1
κατηγορία 1
δεκαπέντε 1
ἄξιος 1
ὀστέον 1
μαίνομαι 1
βλασφημέω 1
ἀποβαίνω 1
μάχομαι 1
νομή 1
θύω 1
ἀδικία 1
παραγίνομαι 1
προβατικός 1
διδακτός 1
τιμή 1
μεθύω 1
ἐκτείνω 1
δαιμονίζομαι 1
καταβολή 1
πῆχυς 1
ἐπάρατος 1
συμμαθητής 1
παῖς 1
κλῆρος 1
γαζοφυλάκιον 1
ἀναχωρέω 1
περιτίθημι 1
ὠτάριον 1
ἱμάς 1
τίκτω 1
ἀπαγγέλλω 1
ὑστερέω 1
ἐλαύνω 1
νύσσω 1
ἁλιεύω 1
σύρω 1
ἐκλεκτός 1
ποιμαίνω 1
ψῦχος 1
ἱματισμός 1
περιδέω 1
ἐλπίζω 1
εὐλογέω 1
ἐμπίμπλημι 1
φοῖνιξ 1

No comments:

Post a Comment